Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

Těší nás, že jste zavítali právě k nám. Naše mateřská škola se vyznačuje přátelským prostředím, které na první pohled potěší a rozzáří nejen Vaše malé ratolesti, ale také Vás samotné. Dopřejte svému dítěti krásně prožitá předškolní léta v naší mateřské škole. 

                                 Zápis do Mateřské školy Volary

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Volary se koná ve středu 3. května 2017 od 8:00 - 11:00 hodin v Mateřské škole na Sídlišti Míru.

Rodiče si s sebou přinesou rodný list dítěte, průkaz totožnosti a dle možností i vytištěné, vyplněné žádosti a evidenční listy, které najdete na webových stránkách školy. Zápis je povinný pro děti, které ještě nenavštěvují MŠ a dovrší věku pěti let do 31. 8. 2017.  

 

Podrobné informace k povinnému předškolnímu vzdělávání a dokumenty ke stažení najdete na webových stránkách MŠ www.msvolary.cz nebo kontaktujte ředitelku MŠ 720 259 369.                                                               

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí !!                                       

Novelou školského zákona č. 561/2004 Sb. se s účinností od 1. 9. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání pro děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou věku pěti let. Tato povinnost se vztahuje:                                                                                      - na státní občany ČR, kteří pobývají na území  ČR déle než 90 dnů,                        - na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90    dnů,                                                                                                                            - na jiné cizince oprávněné pobývat ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než      90 dnů,                                                                                                                         - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu!!     Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k         předškolnímu vzdělávání.                                                                                       2. Přijde k zápisu do mateřské školy, kterou vybral a podá žádost o přijetí dítěte     k předškolnímu vzdělávání.                                                                                     3. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním       řízení nejpozději do 30 dnů.                                                                                   4. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky                         v pracovních dnech po dobu 4 souvislých hodin denně. Začátek povinné doby         bude v Mateřské škole Volary od 8.00 hodin.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

Individuální vzdělávání dítěte -   uskutečňuje se bez docházky dítěte do mateřské školy, ale zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast u ověření úrovně očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole.  Zákonný zástupce dítěte oznámí písemně v době zápisu, nejpozději do konce května, že se jeho dítě bude individuálně vzdělávat a obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.  

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy – určené pouze pro děti s odkladem školní docházky

Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky!