ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 V MATEŘSKÉ ŠKOLE VOLARY

Ředitelka Mateřské školy Volary, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 165 odst. 2 písm. b), o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 1. Děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let, mají trvalé bydliště ve Volarech a jejichž         školským obvodem je město Volary.                                                                                Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.                                                     2. Děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 4 let, mají trvalé bydliště ve Volarech a jejichž         školským obvodem je město Volary.                                                                           3. Děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 3 let, mají trvalé bydliště ve Volarech a jejichž         školským obvodem je město Volary.                                                                         4. Děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 2 let, mají trvalé bydliště ve Volarech a jejichž         školským obvodem je město Volary.                                                                                 Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího po nejmladší.           5. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod seřazené podle data narození od             nejstaršího po nejmladší.

Upozornění: Při posuzování žádostí do Vámi zvolené MŠ, bude přihlíženo k blízkosti bydliště                        a docházky staršího sourozence do MŠ (individuální projednání).

Ve Volarech dne 23. 3. 2022

        Michaela Dědičová,  ředitelka Mateřské školy Volary