Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí !!                                       

Novelou školského zákona č. 561/2004 Sb. se s účinností od 1. 9. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání pro děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku pěti let. Tato povinnost se vztahuje:                                                                                                       - na státní občany ČR, kteří pobývají na území  ČR déle než 90 dnů,                                  - na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,                                                                                                                                              - na jiné cizince oprávněné pobývat ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,                                                                                                                                             - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu!!  Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k                  předškolnímu vzdělávání.                                                                                              2. Přijde k zápisu do mateřské školy, kterou vybral a podá žádost o přijetí dítěte     k předškolnímu vzdělávání.                                                                                          3. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním                řízení nejpozději do 30 dnů.                                                                                        4. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech      po dobu 4 souvislých hodin denně. Začátek povinné doby bude v Mateřské škole Volary        od 8.00 hodin.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

Individuální vzdělávání dítěte -   uskutečňuje se bez docházky dítěte do mateřské školy, ale zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast u ověření úrovně očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole.  Zákonný zástupce dítěte oznámí písemně v době zápisu, nejpozději do konce května, že se jeho dítě bude individuálně vzdělávat a obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.  

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy – pokud je ředitelem ZŠ zřízena

Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky!