Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

Novelou Školského zákona č. 561/2004 Sb., se s účinností od 1. 9. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání.
 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech formou pravidelné denní docházky v rozsahu 4 hodin.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není ve dnech školních prázdnin, ale dítě má právo  právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování dětí a omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte ve dnech, kdy je předškolní vzdělávání povinné.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitelky MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:                                                                    - individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ            - vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální                                                                                      - vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí hradí zákonný zástupce s vyjímkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.   
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno ředitelce MŠ.
 • Ředitelka MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.     
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci dítěte další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte ani v náhradním termínu, ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek pokud dítě nepřihlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání  nebo zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte. Za tento přestupek mohou být zákonní zástupci trestáni pokutou až do výše 5000 Kč.