ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ VOLARY

V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské školy Volary od 1.9.2020 takto:

     1.    Úplata za předškoní vzdělávání je ve výši 350,- Kč za každý kalendářní                     měsíc.

     2.    Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem             obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který                           následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

     3.    Od úplaty je osvobozen:

             a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v                            hmotné nouzi,

             b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží                        zvýšení příspěvku na péči,

             c) zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu                      péče o nezaopatřené dítě,

             d) fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá                        dávky pěstounské péče,

              pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

      4. V případě omezení nebo přerušení provozu delší než 5 vyučovacích dnů v               měsíci bude stanovena výše úplaty pro tento měsíc poměrně k omezení či               přerušení provozu.

      5. Po dobu sloučení provozu o hlavních prázdninách je osvobozen od úplaty                 zákonný zástupce dítěte, pokud dítě o hlavních prázdninách MŠ                               nenavštěvuje.

 

 

Ve Volarech 3. 6. 2020            

                                                                               Michaela Dědičová, ředitelka školy