Povinné předškolní vzdělávání

Novelou školského zákona č. 561/2004 sb. se s účinností od 1.9.2017 zavedlo povinné předškolní vzdělávání týká se dětí, které do 31.8.2023 dosáhnou věku pěti let.                                                                  Tato povinnost se vztahuje:                                                                                                                                                           - na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů                                                                   - na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů                                 - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů                         - na účastníky řízení o udělení dočasné ochrany

Pokud ještě dítě nedochází do mateřské školy, musí jej zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu!! 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech po dobu 4 souvislých hodin denně.  Začátek povinné doby ředitelka školy stanoví ve Školním řádu. 

Jiné možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:                                                                      Individuální vzdělávání dítěte - uskutečňuje se bez docházky dítěte do mateřské školy, ale zákonný zástupce je povinen zajistit účast u ověření úrovně očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole.  Zákonný zástupce dítěte oznámí písemně v době zápisu, že se jeho dítě bude individuálně vzdělávat a obdrží doporučení pro postup při vzdělávání.                                                                                                                                              Vzdělávání v přípravné třídě základní školy - pokud je ředitelem ZŠ zřízena                                                       

Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až nástupem dítěte do ZŠ.        

Oznámení o individuálním vzdělávání k vytištění naleznete v dokumentech.